Cock House | All Rounders | Sportsmen | Spitz | Academics | Leadership
Excellence
| Service | Dramatics | Debating | Western Music 


Spitz Prize For Integrity & Service 
(Introduced in 1959)


NAME YEAR   NAME YEAR
G. Awatramani 1959 K.J.S. Sandhu
K. Rekhari
1960
M. K. Patel
R.M. Sheth
1961 Kabir Bedi 1962
R. Tewari 1963 Anish Mathai 1964
Rajesh Tanwar 1965 V. Sahay 1966
P. Sherriff  1967 V.K. Singh 1968
F.M. Salim 1969 S.S. Sibia 1970
M.T. Khan 1971 N. Agarwal 1972
Balasundaram 1973 P. Raghuvanshi 1974
No Award  1975 Naresh Seth 1976
Harsha Lal 1977 S.K. Kapoor 1978
A.K. Amitava 1979 P.S. Sarin 1980
Y.S. Gill
R.K. Khanna
1981 Deepak Bansal 1982
A.P. Singh 1983 R. Daniel 1984
Ashish Kumar
D Seth
1985 J.S. Gambhir 1986
Aditya Hara 1987 D.N.A. Mountford 1988
Tarun Deo 1989 Raj Sapan Jain
Amit Gupta
1990
Razat Gaurav 1991 Vipul Chaddha 1992
Manish Khati 1993 Deepak Puneetha 1994
R.R. Singh 1995 Akshai Abraham 1996
Neetu Chaddha
J.D. Yadav
1997   1998
Kanika Kaura 1999 Smita Gangola 2000
Ayan Dutta 2001   2002
Amandeep Singh Thind & 
Kaushik Mukerjee
2003   2004
Shubham Shobhit 2005      

 


Cock House | All Rounders | Sportsmen | Spitz | Academics | Leadership
Excellence
| Service | Dramatics | Debating | Western Music 

OldSherwoodians.com - Home Page   OldSherwoodians.com - Main Page     OldSherwoodians.com - Home Page    OldSherwoodians.com - Main Page    OldSherwoodians.com - Home Page
| Alumni | About | Eminent | Album | Links | Chapters | Awards | Sponsors |
| FAQ | Videos | TP | Sherwood CDs | Message Board | Sherwoodian Times |